25630715 5

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดการประชุมติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการสถานพยาบาลสัตว์ ปี 2563 ณ. ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ 6 โดยมี กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์เป็นประธาน และมี เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 9 จังหวัดเข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด