S 8500536735275

อธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งการให้ด่านกักกันสัตว์ตรวจสอบป้องกันการนำเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ติดตัวมากับนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการระบาดจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร African swine fever
  1. ตรวจการนำเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ติดตัวมากับนักท่องเที่ยว โดยใช้สุนัขดมกลิ่น
  2. ประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวทราบถึง กฎหมาย ห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ โดยมิได้รับอนุญาต ทางป้ายประชาสัมพันธ์ 3 ภาษา คือ ไทย จีน อังกฤษ พร้อม แจ้งให้สายการบินประกาศเตือนผู้โดยสารทราบถึงเรื่องนี้

 

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร