รูปแนะนำ สัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านด่วน

ภาพจัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์

สัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านด่วน

ที่มาของข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

ภาพอินโฟกราฟิก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์