รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเงิน 200,000 บาท วันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์ ซึ่งทางกรมปศุสัตว์จะได้นำไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์