25600821 1

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริม และพัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บังคับบัญชา : ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม เพื่อให้ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม บนพื้นฐานกฎหมาย และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด