กรมปศุสัตว์ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ปี2560

นายสัตวแพทย์3อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นกำลังของชาติในอนาคต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ โทร. 0 –2653-4444 ต่อ 3371-3 โทรสาร. 0–2653-4930 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อ่านรายละเอียด

ภาพ ธงชัย สาลี, เอก นกแสง สลก. 5 ก.ย. 60