S 7293285281327

น.สพ.จีรศักดิ์ พิพัฒนพงษ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ติดตามการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชน และเจ้าของสุนัขมีความรู้ และความเข้าใจใน เรื่องพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า และเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายทำวัคซีนอย่างเข้มงวด และขอความร่วมมือในการสำรวจประชากรสุนัข เพื่อนำสุนัขจรจัดออกจากหมู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าโดยเร็ว และมีการทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัข และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมมอบนโยบายการควบคุมโรคให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วประเทศ เน้นให้สุนัขมีเจ้าของทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีน และประสานการทำงานกับจังหวัดใกล้เคียง เพื่อทราบถึงสถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าและมาตรการการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์

นอกจากนี้ น.สพ.จีรศักดิ์ พิพัฒนพงษ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เข้าปรึกษาสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดร้อยเอ็ด กับนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้การดำเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขในจังหวัดให้ได้ผลดี เป็นแนวทางเดียวกันในการดำเนินงานและขอความร่วมมือประสานงานระดับจังหวัด รวมถึงการอบรมอาสาผู้ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนที่ถูกหลัก มีใบรับรองการฉีดวัคซีน และการติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดของกรมปศุสัตว์ มาตรการการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ เน้นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขจรจัด ในกรณีพบสุนัขป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว ให้ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยปูพรมฉีดวัคซีนในสุนัขจรจัดทุกตัวที่อยู่รอบรัศมีเกิดโรค 1 กิโลเมตร และในระยะรอบรัศมีจุดเกิดโรค 5 กิโลเมตร ให้ฉีดวัคซีนในสุนัขจรจัดให้ได้มากที่สุด ส่วนสุนัขที่สัมผัสเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าให้ดำเนินการตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ ให้ทุกจังหวัดจัดหาพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่กักกันสุนัขจรจัดที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อ และหากพบว่าไม่มีการสัมผัสเชื้อ จะมีการประสานช่วยเหลือจากอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อจัดหาหาบ้านให้สุนัขจรจัดในโอกาสต่อไป รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว.