25610129 3

วันที่ 26 มกราคม 2561 น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมทะเบียนพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 15-8/2561 ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ชั้น 5 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด