25610521 4

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ในฐานะผู้แทนประเทศไทย (Delegate) พร้อมผู้แทนกรมประมง และ มกอช เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสุขภาพสัตว์โลก ครั้งที่ 86 (The 86th OIE General Session of the World Assembly) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งจะประชุมหารือเรื่องมาตรฐานสุขภาพสัตว์และเงื่อนไขการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ รวมทั้งประเด็นการค้าและเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ และความร่วมมือกับประเทศต่างๆ

ในระหว่างการประชุม ได้มีการหารือกับประเทศต่างๆ และคณะกรรมาธิการของ OIE ดังนี้

  1. หารือพูดคุยกับหัวหน้าคณะของประเทศฟิจิ (Fiji Biosecurity) เพื่อผลัดดันการส่งออกเนื้อเป็ดปรุงสุก ไปตลาดฟิจิ
  2. พบปะหารืออธิบดีกรมสุขภาพสัตว์ หรือกรมปศุสัตว์ประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น ลาว เมียนมาร์ จีน เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าและเพื่อนบ้านที่สำคัญ
  3. หารือกับประธานคณะกรรมาธิการมาตรฐานสัตว์บก Terrestrial Code Commission และกรรมาธิการ Scientific Commission เรื่องการจัดทำมาตรฐานฟาร์ม compartment สำหรับโรคปากและเท้าเปื่อยโดยทำวัคซีน (FMD Free Compartment with Vaccination)
  4. หารือเรื่องการจัดทำ โครงการ Twinning Laboratory Program ระหว่างไทย กับโปแลนด์ เพื่อจัดตั้ง OIE Reference laboratory สำหรับโรค bovine leukosis ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติต่อไป

นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมการประชุม Regional Commission ช่วงบ่ายวันที่ 21 พฤษภาคม ซึ่งประเทศไทยยื่นข้อเสนอแก้ไขมาตรฐานสุขภาพสัตว์ (International Code) ซึ่งที่ประชุม Regional Commission ได้รับรองจากประเทศสมาชิกกลุ่มเอเชีย 32 ประเทศ ให้ประเทศไทยเสนอในที่ประชุมใหญ่ OIE ในนามกลุ่มประเทศเอเชีย (Thailand is speaking on behalf of 32 member countries for Asia, Far East and Oceania) ด้วย