25610531 2

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย และนายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีและคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ รับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies vaccine) จำนวน 50,000 โด๊ส ภายใต้โครงการ Animal-Human Interface Program (AHIP) แห่งศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบด้วยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งอเมริกา (U.S. CDC) บริษัท MSD Animal Health จำกัด และองค์กร Mission Rabies เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ส่งมอบโดย Mr. Glyn Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ณ ห้องรับรอง ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด