15300915873811

วันนี้ (27 มิ.ย.61)  นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมด้วยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรโค - แพะ ในโครงการโคบาลบูรพา และ คอกแพะแปลงรวม  ณ  อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อ ติดตาม และรับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ตลอดจนให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่