25610704 1

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านอาหารฮาลาลของอาเซียนครั้งที่ 14 เพื่อเตรียมความพร้อมของคณะทำงานด้านพิธีการ ทัศนศึกษา การต้อนรับ อาคันตุกะสัมพันธ์และยานพาหนะ การประชาสัมพันธ์ สารัตถะ รวมถึงด้านงบประมาณและการเงิน วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์ กทม. อ่านรายละเอียด