25610706 1

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีสงฆ์ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และเพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด