25610712 2

12 กรกฎาคม 2561 09.30น. นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ปี 2561 เพื่อร่วมพิจารณาปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และอาชีพทางเลือกใหม่ที่สร้างรายได้ดี ณ.ห้องประชุม ลีลาวดี ชั้น6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์. อ่านรายละเอียด