S 8306120591471

วันจันทร์ที่ 23 ก.ค.2561 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2561 พร้อมด้วย น.สพ.ไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผอ.สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ น.สพ.อุดม เจือจันทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ จ.สุรินทร์  ผชช.สมชาย วงศ์สมุทร ผชช.สุทธิพร พิริยายน ผชช.โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้แทน สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตร การประชุม   จัดโดย สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ 

 

ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้ดำเนินการตรวจประเมินความสามารถด้านการทดสอบของห้องปฏิบัติการเอกชนที่ขึ้นทะเบียนรับถ่ายโอนภารกิจฯ เพื่อตรวจติดตามเฝ้าระวังความสามารถด้านการทดสอบ ขยายขอบข่าย วิธีทดสอบ และต่ออายุใบรับรองการขึ้นทะเบียนฯ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติขยายวิธีทดสอบ 1 แห่ง ต่ออายุใบรับรอง 7 แห่ง ขยายขอบข่ายวิธีทดสอบและต่ออายุใบรับรอง 3 แห่ง รวมถึง พิจารณาแนวทางการต่ออายุใบรับรองการขึ้นทะเบียนถ่ายโอนภารกิจฯ ให้กับห้องปฏิบัติการเอกชนที่ขึ้นทะเบียนรับถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ จากกรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร