25620204 1

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Hight Performing Team” กองคลัง รวมกัน เราแกร่ง สำหรับเจ้าหน้าที่กองคลัง จำนวน 85 คน โดย นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์เขต 2 พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก ทั้งนี้ กองคลังกรมปศุสัตว์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีความคิดเห็น ทัศนคติ และวิธีการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีม มีผลให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดขององค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ เข้าใจถึงการปฏิสัมพันธ์ การนำทีมที่ดี เกิดทักษะในการทำงานเป็นทีม การดูแลแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ ภายในทีม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของกรมปศุสัตว์ต่อไป อ่านรายละเอียด