25620228 1

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมหารือคณะทำงานร่วมไทย - สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เลขาธิการ มกอช. นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการ กษ. ผู้แทนจากสำนักการเกษตรต่างประเทศ สป.กษ. ผู้แทนจาก อย. กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนจากกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ อยส. สพส. กสก. และ กรป. เพื่อพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงของคนไทยที่บริโภคสุกรที่มีสารแรคโตปามีน และการจัดส่งข้อมูลตามที่มีการประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์ (Digital Video Conference; DVC) ทั้งนี้ เพื่อจัดทำท่าทีสำหรับเสนอขอความเห็นชอบต่อ รมว.กษ. เพื่อใช้สำหรับการเจรจาระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 4 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด