25620228 2

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเชื้อดื้อยา และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 แก่เจ้าหน้าที่จำนวน 120 คน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์รับผิดชอบงาน ที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์ ยาสัตว์ วัตถุอันตราย และการจัดการปัญหา เชื้อดื้อยาในภาคปศุสัตว์ โดยที่การดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial resistance) กําลังเป็นประเด็นปัญหาที่สําคัญด้านการสาธารณสุขในระดับนานาชาติ และกรมปศุสัตว์ได้เล็งเห็นความสําคัญของประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับเชื้อดื้อยา ต้านจุลชีพ และได้ร่วมทํางานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง กรมปศุสัตว์มีหน้าที่ในการควบคุม กํากับ ดูแลการนําเข้า ส่งออกอาหารสัตว์ การตรวจติดตามสินค้า อาหารสัตว์ที่นําเข้า การขออนุญาตนําเข้า ส่งออกอาหารสัตว์ การตรวจสอบอาหารสัตว์ปลอมปน อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ อาหารสัตว์ ผิดมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานจําเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ รวมถึงทักษะ และความชํานาญในการควบคุมดูแล วัตถุประสงค์การฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการ ซึ่งได้แก่ การเฝ้าระวัง เชื้อดื้อยา การใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์อย่างถูกต้องเหมาะสม จนถึง การเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ และการพัฒนาการจัดทําระบบสารสนเทศ ในการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ เพื่อนําไปปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ และสอดคล้องกับมาตรฐาน อาหารสัตว์ในระดับสากล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทํางานระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งจะทําให้เกิดการทํางานที่มีการประสานงานกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อ่านรายละเอียด