25621017 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้รับมอบการสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และเวชภัณฑ์สำหรับการป้องกันโรคASF ให้แก่กรมปศุสัตว์เพื่อร่วมสนับสนุนการป้องกันโรคASF ของประเทศไทย จาก BIS Group และพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ เลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อ่านรายละเอียด