25610621 4

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 น.ส.จันทร์เพ็ญ ภูผาเด็น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ และนายเดชธนิช มูลภักดี ปศุสัตว์อำเภอเมืองบึงกาฬ ดำเนินโครงการการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 ณ ชมรมผู้เลี้ยงไก่งวงบึงกาฬ 77 โดยมีนายสุทธิรักษ์ มีพลอย พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการทำไส้อั่วไก่งวง พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์การทำไส้อั่วให้ชมรมผู้เลี้ยงไก่งวงบึงกาฬ77 ด้วย อ่านรายละเอียด