25620405 2

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 62 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการ "การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฎิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์" และโครงการ "การลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์" เพื่อควบคุม ป้องกัน ลด หรือชะลอการเกิดปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์ มาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา อ่านรายละเอียด