25620405 3

เมื่อวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ด่านกักกันสัตว์สงขลา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและเทศบาลในพื้นที่ ระโนด กระแสสินธุ์ สิงหนคร นาทวีและสทิงพระ ร่วมออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน แก่สัตว์จรจัดในพื้นที่จังหวัดสงขลา อ่านรายละเอียด