25620607 2

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Firld day) ปี 2562 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านวังปลาไหล) ม.6 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงานฯ อ่านรายละเอียด