25620624 1

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายวีระพล รังษา ปศุสัตว์อำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคน ออกตรวจสอบแปลงพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร ตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจำปี 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติจากคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดจำนวน 26 ราย ในพื้นที่อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ อ่านรายละเอียด