25620919 2

วันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ออกปฏิบัติงานติดตามการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ (S3 / N ) ในพื้นที่ อำเภอสระไคร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ได้รับการตรวจแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์จากคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการโอนเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการตรวจแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ในลำดับต่อไป อ่านรายละเอียด