25621002 1

วันที่ 30 ก.ย.62 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ประชุมพนักงานราชการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและมอบนโยบาย ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ทุกคนตั้งใจทำงาน รู้จักตนเอง รู้จักหน้าที่ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ในปีงบประมาณ 2563 อ่านรายละเอียด