25630629 1

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประธานเปิดการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือ อำเภอเมือง ,อำเภอหนองขาหย่าง และอำเภอทัพทัน ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง,อำเภอหนองขาหย่าง และอำเภอทัพทัน ดำเนินการในการจัดฝึกอบรม อ่านรายละเอียด