25631007 5

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าฟาร์มสมจิตร เก่งทันการ เข้าเยี่ยมฟาร์ม ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนม แนะนำการจัดการอาหารในกลุ่มแม่โคคลอดใหม่ ติดตามลูกเกิด และขึ้นทะเบียนโค แล้วเข้าตรวจสอบเอกสารน้ำนมดิบตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของสหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด พร้อมทั้งหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบรายฟาร์ม และให้บริการรักษาสุนัขป่วย จำนวน 2 ตัว ผ่าตัดทำหมันแมว จำนวน 5 ตัว และรักษาแพะป่วย จำนวน 1 ตัว ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อ่านรายละเอียด