25631008 5

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าฟาร์มทองสุข จันทร์จักร เยี่ยมฟาร์ม ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนม แนะนำการจัดการอาหารในกลุ่มแม่โคคลอดใหม่ และการรักษาโคเป็นเต้านมอักเสบ แล้วร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ณ โรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ บริษัทภัทรฟู้ดส์ จำกัด ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และเข้าเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ (มื้อเย็น) ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครวรรค์ อ่านรายละเอียด