25621017 1

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจาก นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ให้ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่. และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองฉาง ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มสุกร พร้อมให้ความรู้ คำแนะนำการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่และอำเภอหนองฉาง พบว่าผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มสุกร และมีระบบการควบคุม ป้องกันโรคที่ดี อ่านรายละเอียด

25621017 1

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 14.00 น. น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และร่วมวางแผนการเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ และด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น ที่มาปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร อ่านรายละเอียด

25621017 2

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงานตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ และให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม เพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะ เรื่องกลิ่น ฝุ่นละออง เสียง น้ำเสีย ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน 9 ฟาร์มดังนี้ 1.ประสาน ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก (ไก่เนื้อ) 2.เสาร์ฟาร์ม ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก (ไก่เนื้อ) 3.สมคิดฟาร์ม ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก (ไก่เนื้อ) 4.จ่าอ๊อดฟาร์ม ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก (ไก่เนื้อ) 5.โรงเรียนทหารการสัตว์ ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก (ไก่เนื้อ) 6.โชคนภ้สฟาร์ม ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก (ไก่เนื้อ) 7.สนองฟาร์ม ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก(เป็ดเนื้อ) 8.วิถีฟาร์ม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก (ไก่เนื้อ) 9.กัญญาฟาร์ม ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก (ไก่เนื้อ) อ่านรายละเอียด

25621017 3

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมหน่วยผสมเทียมอำเภอบ้านนา พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานรวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีนายบุญสืบ วงษ์วิเชียร เจ้าพนักงานสัตวบาล เป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยผสมเทียม ณ ม.12 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก อ่านรายละเอียด

25621017 1

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร โดยให้คำแนะนำเรื่องการจัดการป้องกันโรคในสัตว์ปีก และประชาสัมพันธ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พื้นที่ ต.บ้านพร้าว ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก อ่านรายละเอียด