25630217 7

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ปศุสัตว์เขต 4 มอบให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายเกษตรเลี้ยงแพะ-แกะเขต 4 (อีสานตอนบน) โดยมีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมการเลี้ยงแพะในเขตภาคอีสานตอนบน 12 จังหวัด มีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุม รวม 30 คน ในการนี้มีเรื่องที่ประชุม ได้แก่ การสำรวจขึ้นทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงแพะ การพัฒนาระบบฟาร์มแพะไปสู่มาตรฐาน GAP การจัดงานประกวดแพะ และเรื่องอื่นๆ ในการนี้ได้ชี้แจงโครงการแพะแกะอีสานตอนบน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง การอบรมผสมเทียมแพะ และการตลาดแพะ ที่วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะแกะพระธาตุบังพวนเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย อ่านรายละเอียด

25630217 5

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด เก็บตัวอย่างเลือดโคเนื้อ ตามโครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมและโคเนื้อ ประจำรอบรณรงค์ 1/2563 ณ พื้นที่หมู่ 3 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา อ่านรายละเอียด

25630217 3

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับกลุ่มคนรักสุนัข จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และลดพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 - 15.30 น. ณ เขาคูหา ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีสัตว์เข้ารับบริการทั้งหมดจำนวน 37 ตัว เป็นสุนัข 21 ตัว เพศเมีย 18 ตัว เพศผู้ 13 ตัว เป็นแมว 6 ตัว เพศเมีย 4 ตัว เพศผู้ 2 ตัว อ่านรายละเอียด

25630217 4

เมื่อวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการ 5 ส สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ด่านกักกันสัตว์สงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒณาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี อ่านรายละเอียด

25630217 2

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจติดตามให้คำแนะนำสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา อ่านรายละเอียด